Bikram Baral
Barai Kayari Bachaulaa
Bikram Baral
Bikram Baral
  • 6 credits
  • 1 year ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Launa aakash le thiche jhai bho hajur
Maile tekne dharti fate jhai bho hajur
Jatan gari yo mutu bhitra timilai rakhe
tei mutu nai aja bhui mai khasyo hajur
(Barai kyari bachaula
Ni barai kyari bachaula)x2

Verse:1

Yo shahar nai chodi kata jau bho hajur
Nasamaune na ta tekne tham bho hajur
Timi nai ta thiyau mero bachne adhar
Bhagya lekhne bhavi le k lekhyo hajur
(Barai kyari bachaula
Ni barai kyari bachaula)x2

Verse:2

Sarangi royo kaha royo jaha royo merai man chuyo
Jau maya sarara pir manne ko cha ra
Maya bhanda thulo nai ko cha ra
Maya bhanda thulo nai k cha ra
More Lyrics from Bikram Baral
Chords
Chords Not Available Right Now
More Chords from Bikram Baral

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com